Képzéseink bemutatása

Alapszakjaink
 
 
 
Gazdálkodási és menedzsment (BA)
 

Gazdálkodási és menedzsment alapszak (Bachelor; rövidítve: BsC képzési szint) közgazdászokat képez. A 7 félévből (6 elmélet+1 gyakorlat) álló alapképzésben a résztvevők olyan gyakorlat-orientált gazdaságtudományi ismereteket szereznek, melyek birtokában képesek átlátni a gazdasági szervezetek értékteremtő mechanizmusait, képesek a szervezetek irányításához szükséges stratégia-alkotásra és azok sikeres menedzselésére, a hatékony vezetésére. A Szak felkészíti a hallgatókat az üzleti-gazdasági életben való sikeres elhelyezkedésre, illetve az mesterképzésre.

Képzésünket sikeresen teljesítők megismerik:

  • a gazdálkodás alapfogalmait, összefüggéseit,
  • a termelési tényezőkkel, erőforrásokkal való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési módszereit,
  • a gazdasági döntések meghozatalát segítő információgyűjtési, feldolgozási mechanizmusok elméleti-módszertani hátterét, azok alkalmazását,
  • a gazdálkodási folyamatok szervezésének és irányításának alapelveit és módszereit,
  • a gazdasági szervezetek létrehozására, stratégiájuk kialakítására és menedzselésére vonatkozó alapelveket és módszereket!

Szakmai gyakorlat: Az alapképzési szakon egy fél évig tartó szakmai gyakorlatot kell szervezni.

Idegen nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez nem szükséges nyelvvizsga bizonyítvány.

Képzési és kimeneti követelmények

A Szak mintatanterve

Szakdolgozattal kapcsolatos információk

Felvételi és jelentkezési információk

Tasnádiné Vida Zsuzsa

vida.zsuzsa@nye.hu, 42-599-400/2407

Turizmus és vendéglátás (BA)

A Turizmus-vendéglátás alapszak (Bachelor; rövidítve: BsC képzési szint) célja olyan gyakorlati turisztikai és gazdaságtudományi ismeretekkel rendelkező, idegen nyelvet beszélő szakembereket képzése, akik képesek a turizmus és a vendéglátás piacán működő vállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, illetve az élményorientált turisztikai szolgáltatások menedzselésére. A 7 félévből álló képzés során hallgatóink a turisztikai tárgyak mellett – idegenforgalom, utazásszervezés desztinációmenedzsment, gasztronómia– gazdaságtudományi kurzusokon is részt vesznek. (Közgazdaságtan, turizmusmarketing, turisztikai vállalkozások, pénzügyi ismeretek, számvitel, stb.) A képzés szerves része a féléves szakmai gyakorlat, ahol hallgatóink a gyakorlati kompetenciáikat, szakmai készségeiket fejlesztik szakmai partnereinknél.

Szakmai gyakorlat: Az alapképzési szakon a 7. és 8. félévek alatt szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Idegen nyelvi követelmények: Az alapfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex C típusúnyelvvizsga szükséges.

Képzési és kimeneti követelmények

A Szak mintatanterve

Szakdolgozattal kapcsolatos információk

Felvételi és jelentkezési információk:

Tasnádiné Vida Zsuzsa

vida.zsuzsa@nye.hu, 42-599-400/2407